Pyetësor

Ne i trajtojmë të gjitha të dhënat personale në përputhje me politikën tonë të mbrojtjes së të dhënave.

Çdo e dhënë që dorëzoni duke përdorur këtë formular ueb do të mbahet nga firma jonë si Kontrollues i të Dhënave dhe do të mbahet i sigurt për 6 muaj përpara se të shkatërrohet në mënyrë të sigurt dhe konfidenciale. Të dhënat tuaja nuk do t’i zbulohen palëve të treta pa pëlqimin tuaj ose siç lejohet ndryshe nga legjislacioni përkatës për Mbrojtjen e të Dhënave dhe do të përdoren vetëm për t’iu përgjigjur pyetjes suaj ose qëllimeve të lidhura me atë qëllim.

Ju keni të drejtë të informoheni se çfarë të dhënash mbajmë për ju së bashku me të drejtat e tjera të përcaktuara në legjislacion. Informacione të mëtejshme rreth të drejtave tuaja sipas legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave mund të gjenden në www.ico.org.uk.

Detajet e plota mund të gjenden në Privacy Policy.

  Detaje personale

  Rasti juaj

  (d.m.th. për çfarë jeni akuzuar dhe a keni ndonjë të bashkëpandehur?)

  Përfaqësimi Ligjor

  Informacion në lidhje me apelimin tuaj

  Financimi

  informacion shtese

  No Comments

  Sorry, the comment form is closed at this time.